Stanovy INTER CLUBu  "CECHIA NERAZZURRA"

	Název a sídlo :
Čl. 1	Inter Club "Cechia Nerazzurra" byl založen se sídlem v Kutné Hoře, Palackého náměstí 90.
	Sdružení bylo založeno na dobu neurčitou, nemá získový účel, nemá politický ani náboženský charakter.

	Účely :
Čl. 2	Sdružení bylo založeno za účelem organizovat činnosti spojené s využíváním volného času členů.. Především
		bude zaměřeno na fotbal s projevem "fandění" mužstvu "INTERNAZIONALE F.C." z Milána, v shodě s účely
		a cíly danými z Koordinačního Centra Inter Clubu (dále CCIC).

		Členství :
Čl. 3	Přijetí člena musí být schváleno Řídícím výborem bez nutnosti zdůvodnění.

	Nepřípustnosti :
Čl. 4 	1 - Zakládajícími členy nemohou být a nemohou vykonávat stanovené funkce ti, kteří byli odsouzení  za
	spáchání trestného činu s definitivním rozsudkem, nebo zbankrotovali v posledních pěti letech před žádostí
	o přijetí.
	2 - členství ve sdružení není kompatibilní s jiným členstvím v jiném clubu profesionálního italského mužstva.

	Práva členů :
Čl. 5	Členové sdružení mají následující práva:
	1 - navštěvovat sídlo sdružení;
	2 - pravidelně si přečíst v sídle sdružení časopis "Inter Football Club", vydaný  F.C. INTERNAZIONALE, který
	bude měsíčně poslán na adresu sídla;
	3 - používat všechny služby a výhody předurčené Clubem přímo nebo CCIC, zúčastňovat se akcí sportovních či
	jiných týkajících se F. C. INTERNAZIONALE;
	4 - dostávat definitivně či provizorně publicistický materiál mužstva F.C. INTERNAZIONALE;
	5 - zúčastňovat schůzí sdružení, srazů a kongresů organizovaných CCIC.

	Povinnosti členů :
Čl. 6	Členové sdružení mají následující povinnosti:
	1 - dodržovat stanovy a předpisy sdružení;
	2 - vyhýbat se jakýmkoli ilegálním činům na stadionu a mimo něj, aby nevznikly škody pro F.C. INTER;
	3 - zaplatit asociační částku v daném čase a výši;
	4 - akceptovat a sledovat rozhodnutí Řídícího výboru, valné hromady a CCIC.

	Zánik členství :
Čl. 7	Pozbyde členství, když:
	1 - oznámí písemně demisi Řídícímu výboru nebo sekretariátu sdružení;
	2 - nezaplati roční asociační poplatek;
	3 - morálně způsobi škodu F. C. INTERNAZIONALE či ztrati důvěru clubu .

	Přerušení členství :
Čl. 8	V méně závažných případech může být sankce zrušení členství na dobu určitou, s možností odvolání se ke kon-
	trolní komisi CCIC, s odůvodněnou žádostí.

	Orgány sdružení :
Čl. 9	Orgány sdružení jsou:
	Valná hromada, Řídící výbor.

Valná hromada :
Čl. 10	Valná hromada je složena z těch členů, kteří mají řádně zaplacen roční poplatek, a kteří mají hlasovací právo (hlaso-
	vaci právo nemají členové mladší osmnácti let ke dni 31.8.).  President může pozvat jako pozorovatelé i lidi , kteří
	nejsou členy. President jmenuje Tajemníka Valné hromady, jež nemusí být členem a když je to nutné, od tří do pěti
	sčítatelů hlasů, vybraných mezi členy.
	Zástupce CCIC má právo se zúčastnit Valné hromady, má právo slova, ale nemá hlasovací právo.

	Svolání :
Čl. 11	Valná hromada je svolána Presidentem e-mailem či dopisem, poslaným nejméně deset dní předem , do sídla sdružení.
	Alespoň jednou ročně musí být Valná hromada svolána kvůli schválení rozpočtu.


	Pravomoci Valné hromady:
Čl. 12	Valná hromada:
	1 - hlasuje Řídící výbor;
	2 - schváluje roční rozpočet;
	3 - hlasuje o důležitých věcech pro sdružení a o všeobecných věcech navržených Řídícím výborem;
	4 - rozhoduje o směnách stanov (k tomu je potřeba většina 75 % hlasů);
	5 - rozhoduje s výše uvedenou většinou o zrušení a likvidaci Clubu. Rozhodnutí o bodech 4 a 5 musí být schváleno od CCIC.

	Platnost Valné hromady :
Čl. 13	Valná hromada je schopna se usnašet, jestliže se na první svolání v určeném termínu sejde alespoň 51% členů,
	přítomných osobně či zastoupených jimi sepsané plné moci. Na druhý termín, určený svoláním, postačí jakýkoliv
	počet členů. Budou schváleny návrhy, které získají většinu hlasů. President před každým hlasováním rozhodne,
	jestli hlasování bude tajné či veřejné.

	Řídící výbor :
Čl. 14	Řídící výbor je složen do pěti členů , kteří budou ve funkci dva roky a mohou být zvoleni vícekrát.  Výbor zvolí
	ze svých řad Presidenta, jenž může být také zvolen vícekrát po sobě. Výbor po době uplynutí zůstane ve funkci
	jen na řádné věci, dokud nebude zvolen nový výbor.

	Činnost Řídícího výboru :
Čl. 15	Řídící výbor je příšlušnýk k vedení a hospodaření clubu. Úkoly Řídícího výboru jsou:
	1 - schválovat přijímání členů, bez zdůvodnění;
	2 - učinit disciplinární nařízení ( časové či definitivní vyloučení);
	3 - určovat příspěvky na členství ( netýká se ročního poplatku);
	4 - připravovat záznamy morální, sportovní, finanční preventivní a finanční závěrečné k předložení Valné hromadě
	členů;
	5 - navrhovat Valné hromadě rekreační program clubu (po oznámení CCIC);
	6 - nominovat zástupce vnitřních a vnějších sekcí;
	7 - určovat termíny řádných a mimořádných Valných hromad;
	8 - vyloučit z Řídícího výboru členy, kteří chyběli bez důvodu třikrát za sebou na zasedání výboru. Další Valná
	hromada vyloučené členy nahradí novými;
	9 - konat činnosti výhodné pro vedení a rozšíření Clubu.

Čl. 16	Řídící výbor zvolí na svém prvním setkání Presidenta. Když budou chybět členové Řídícího výboru, President může
	navrhovat další členy clubu. O tom musí být informován CCIC.

Čl. 17	President jmenuje ve výboru do funkcí Vícepresidenta, pokladníka , tiskového mluvčí a osobu věnující se sídlu.
	Nominuje tajemníka který nemusí být členem Výboru, ale i řádný člen.  Tajemník se zúčastní zasedání Řídícího
	výboru. Řídící výbor bude Presidentem svolán kdykoli to bude pokládat za nutné a alespoň jednou za šest měsíců
	na návrh člena Řídícího výboru nebo tajemníka. Řídící výbor rozhoduje většinou hlasů, v případě nerozhodného
	hlasování hlas Presidenta platí za dva.


Čl. 18	President má podpisové právo a jedná jménem clubu vůči jiným.     V případě jeho nepřítomnosti Vícepresident
	vykonává provizorně jeho funkce. V případě nutnosti President může rozhodovat i za Řídící výbor , kterému nusí
	předložit svoje rozhodnutí dodatečně.

Čl. 19	Tajemník zapisuje zápisy z Valné hromady a Řídícího výboru; a má na starosti knihy sdružení.

Čl. 20	Pokladník dělá všechny pokladní operace a zapisuje je do příslušné knihy a připravuje rozpočet a roční závěrku.

Čl. 21	Osoba věnující se sídlu kontroluje disciplínu a chování členů v sídle sdružení.

Čl. 22	Tiskový mluvčí má na starosti prohlášení a s tajemníkem kontakty s CCIC.
	Rozpočet a majetek :
Čl. 23	Příjmy clubu jsou složeny z:
	- příspěvků členů;
	- eventuálních mimořádných příspěvků od členů, CCIC, nebo jiných;
	- organizací sportovních, rekreačních nebo kulturních akcí.
	Výdaje jsou složeny z:
	- výdajů za účelem prospěšnosti pro sdružení;
	- řádných hospodářských výdajů;
	- majetkových investic.
	V preventivním rozpočtu nesmí dojít k deficitu.Čl. 24	Majetek clubu se skládá z:
	- materiálu a zařízení sídla;
	- nemovitostí clubu;
	- předchozího ročního zůstatku nebo mimořádných rezerv.

Čl. 25	Pokladník provede roční závěrku, kterou předloží Valné hromadě. Na návrh Řídícího výboru Valná hromada rozhodne
	o použití eventuálního předchozího ročního zůstatku, s vědomím, že club nemá ziskový účel. Kopie rozpočtu musí být
	poslána na CCIC.

Čl. 26	Kdyby kvůli demisi či z jiných důvodů chyběla většina členů Řídícího výboru nebo by došlo k vážným pochybením
	ve vedení clubu, CCIC nahradí Řídící výbor mimořádným Komisařem , jenž napraví vzniklé chyby.

Čl. 27	Do šesti měsíců musí mít Komisař úkol splněn a musí svolat Valnou hromadu ke zvolení nových orgánů nebo k
	likvidaci clubu.

	Zrušení a likvidace :
Čl. 28	O zrušení clubu může být rozhodnuto mimořádnou Valnou hromadou (viz čl. 12). Likvidátor musí být jmenován CCIC,
	který věnuje majetek clubu podobným sdružením.

Čl. 29	Se schválením CCIC Valná hromada členů může rozhodnout o spojení clubu s jiným INTER clubem uznaným od CCIC.

Čl. 30	Co není uvedeno ve stanovech, o tom rozhoduje zákon nebo Všeobecný program CCIC.

	V Praze, 3 července 2003